Seminari de Clara Soberats

El dijous 21 de desembre, a les 18 h, tindrà lloc el seminari “Processament del significat oracional en adults neurotípics i amb síndrome de Williams: evidències electroencefalogràfiques i conductuals”, a càrrec de Clara Soberats. S’hi podrà assistir presencialment a l’aula AA01 de l’edifici Ramon Llull o bé a través de Microsoft Teams. Us hi podeu inscriure en aquest enllaç: https://forms.gle/1FBwwBbodzRnGSpJ6.

Resum

El significat dels enunciats naturals té un doble aspecte: un és la memòria lèxic-semàntica, que entra als enunciats en forma de paraules que recordem i recuperem; l’altre és el tipus específic de significat conferit per la gramàtica, que és un significat intrínsecament integrador i referencial. En aquesta tesi he proposat el model Iteració Memòria – Referència (MRIt per les seves sigles en anglès), que defineix el significat dels enunciats com un flux dinàmic des de memòria fins a la referència a través de la gramàtica. Basant-nos en aquest model, el component N400 es pot interpretar com una marca d’efectes exclusius del pol ‘memòria’, mentre que els components positius tardans (LPCs) s’associarien amb el pol ‘referència’. Per explorar el model MRIt, he fet quatre estudis experimentals: els resultats conductuals d’un paradigma de lectura autoregulada (self-paced reading task) han mostrat que la manipulació del significat gramatical en oracions en castellà com, per exemple, He llegado a una Palma esta mañana El coche explotó durante cuatro horas només té costos de processament globals però no locals per als adults neurotípics. L’estudi subsegüent de potencials evocats ha mostrat que aquestes manipulacions generen un LPC en lloc d’un N400, mentre que el potencial N400 es limita a anomalies lèxiques com ara He llegado a un botón esta mañana. En un tercer estudi, els adults amb la síndrome de William (SW) mostraren un N400 preservat a les frases lèxicament anòmales, però un LPC absent o atípic, cosa que suggereix una debilitat específica en l’ancoratge referencial a causa d’una alteració en la integració del significat a nivell gramatical, més que un dèficit lèxic per se. A més, en un quart i darrer estudi he analitzat les pauses classificades per posició sintàctica en la parla espontània a la SW. En conjunt, aquests resultats proporcionen un patró coherent de respostes conductuals i neurals vinculades al processament global del significat de les oracions, que és sempre referencial i mediat per la gramàtica. 

Se cerquen candidats: ajuda predoctoral

El grup de Biolingüística de la Universitat de les Illes Balears cerca candidats per a una sol·licitud d’un Ajut per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB).

L’ajut FPI anirà vinculat al projecte PID2021-128404NA-I00 Síndrome de Williams y sintaxis: Exploración de corpus lingüísticos.

La persona interessada ha de tenir interès per la lingüística clínica i l’anàlisi de corpus lingüístics.

El tema de la tesi doctoral serà al voltant de la línia central del projecte, és a dir, la síndrome de Williams. La investigació de la tesi es realitzarà al Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE).

Aquest és un procés altament competitiu, per tant, la persona candidata ha de mostrar haver acabat un grau en 

  • Lingüística General, 
  • Filologia (qualsevulla)
  • Psicologia

i un màster de recerca oficial en àrees sobre la ciència cognitiva i el llenguatge (o similars).

Cal demostrar haver assolit una mitjana d’expedient (Grau + Màster) superior al 8,00; també ha de tenir competència alta en català i castellà, ja que part de la investigació implicarà l’audició i/o transcripció de dades de parlants afectats per la síndrome de Williams.

La persona interessada a participar en la preselecció de candidats ha d’escriure a licle@uib.cat 

Cal enviar la següent documentació:

  1. Carta de motivació
  2. Expedient acadèmic amb la mitjana de notes
  3. Mostra o resum del TFG o TFM
  4. Si se’n té, mostra d’experiència prèvia en l’àmbit clínic o experimental

Curs de Llengua de Signes Espanyola A2

Continuam ensenyant la llengua de signes!

El LICLE manté la seva col·laboració amb la FSIB i el seu compromís amb la llengua de signes i la comunitat Sorda.

Al mes de novembre comença per primera vegada a la UIB el nivell A2 de llengua de signes.

El curs de Llengua de Signes Espanyola A2 (nivell bàsic) requereix un nivell previ de competència en el nivell A1.

És un curs presencial.

Teniu més informació aquí:

Curs de Llengua de Signes Espanyola A2

Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018)

Lluís Barceló-Coblijn & Catalina Jaume Martín

Aquest treball presenta les dades d’una enquesta administrada a la comunitat de persones sordes de les Illes Balears sobre el coneixement que tenen de llengües, les habilitats que mostren en lectoescriptura i el nivell d’educació que han assolit al llarg de la seva vida. També s’analitza quins sectors laborals sol ocupar aquest grup poblacional i com es relaciona aquest factor amb els problemes d’accés a l’educació.

https://raco.cat/index.php/TSC/article/view/403352