Journal Club / Activitats

El LICLE celebra diferents activitats relacionades amb la formació científica i amb la divulgació i discussió dels resultats de la recerca científica.

1. Grup de Lectura: sessions de lectura i discussió d’un article científic. (un cop per mes).

1.1 Club de Lectura sobre la síndrome de Williams, llenguatge i cognició.

2. Xerrades i seminaris. Són duites a terme per un investigador de la casa o un convidat.

3. Curs de Biolingüística. Curs d’actualització sobre biologia i llenguatge.

The LICLE holds several activities related with  scientific training and scientific outreach.

1. Reading Group: reading session and discussion of a scientific paper. (once a month)

1.1 Journal Club  on Williams syndrome, language and cognition.

2. Talks and Seminars. These are carried out by a researcher of the lab or  an invited researcher.

3. Course on Biolinguistics. Updating course on biology and the cognitive capacity for language.