Recerca/Research

El Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) fou aprovat pel vicerrecotrat d’Innovació al 2016. Podeu consultar-ne l’Acord Executiu del 22 de novembre de 2016 (FOU núm. 440) que en formalitza la seva constitució.

El LICLE es dedica principalment a l’estudi del llenguatge i les diverses condicions de complexitat, sociolingüístiques i biològiques que l’afecten.

D’una banda, el laboratori també pretén ésser un lloc de trobada per a dur a terme estudis sociolingüístics en combinació amb els estudis de sistemes complexos i els estudis sobre les bases biològiques del llenguatge en condicions típiques (no clíniques), condicions atípiques (clíniques). Més informació sobre aquesta línia de recerca pot ser consultada a: Netlang, complex networks and language.

Donat que l’efecte de les condicions sociolingüístiques és cabdal per a entendre per què la llengua canvia d’una manera o d’una altra, és necessari de tenir el lloc propici per a enregistrar aquests canvis i poder fer-ne un seguiment estadístic adequat.

D’altra banda, s’estudiaran també de manera ïllada els factors que conformen i afecten el llenguatge, a través de la confecció d’experiments lingüístics en els quals s’ha aïllat una variable que és d’interès científic. Per exemple, estudis sobre la producció i processament de sons particulars, o entonacions; però també estudis sobre la percepció i processament de determinades construccions sintàctiques o semàntiques.

The laboratory of research on complexity and experimental linguistics (in Catalan, LICLE) was approved by the Innovation deputy chancellor in 2016. The Acord  Executiu on November the 22nd of 2016 (FOU núm. 440) formalizing its constitution can be consulted.

The LICLE is devoted principally to the study of language and the diverse conditions of complexity, sociolinguistic and biological factors that affect it.

On the one side, the laboratory also expects to be a meeting point for sociolinguistic studies in combination with the studies on the biological bases of language in both typical (non clinical) and atypical (clinical) conditions. More information about this line of research can be found: Netlang, complex networks and language.

Given that understanding the effect of sociolinguistic factors is crucial for understanding why a language changes in a way or the other, it is necessary to count on the proper place in order to capture those changes and monitoring them properly.

Finally, the factors that constitute and affect the language capacity will also be studied, by means of linguistic experiments in which a variable of scientific interest has been isolated. For example, studies on production and processing of particular sounds, or intonations; but also studies on perception and processing of particular syntactic or semantic constructions.