Jaume Rosselló Mir

JAUME ROSSELLÓ-MIR (Mallorca, Spain, 1963) és actualment professor titular del departmanet de Psicologia (Universitat de les Illes Balears, UIB). Després d’obtenir la llicenciatura en Psicologia en 1988, va passar un period formatiu com a investigador a la Universitat de Bolonya (Itàlia). Llavors es traslladà a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va doctorar a la UIB en 2001. La seva tesi fou guardonada amb la menció d’excel·lència de la UIB i amb un premi en investigació de l’Ajuntament de Barcelona.

Ha publicat multitud d’article en revistes nacionals i internacional amb factor d’impacte ISI (Thomson and Reuters), guanyant el reconeixement pels vint-i-quatre anys de recerca de qualitat internacional, és a dir, quatre sexenis de recerca rconeguts pel CNEAI.

Ha escrit diversos llibres i capítols relacionats amb els temes de l’atenció visual, percepció, motivació i emoció i neurociència i ha estat coeditor del manual d’estudi d’atenció i percepció (Alianza Editorial, 1999).

El Dr. Rosselló-Mir és membre del grup d’Evolució i Cognició Humana de la UIB-CSIC des de 2003.

Actualment els seus interessos en recerca se centren en el processament afectiu humà i en la seva influència sobre la cognició d’ordre superior. En particular, ha participat de manera activa en diversos projectes relacionats amb els efectes del priming afectiu (conscient i no conscient) sobre judicis morals, preferències estètiques i presa de decisions. També està interessat en els aspectes de l’aplicació de mesures implícites i en els efectes de factors emocionals en l’expressió cognitiva i en les actituds (factors humans, ).

Academia

Evocog Group

Researchgate

Googlescholar citations

JAUME ROSSELLÓ-MIR (Mallorca, Spain, 1963) is currently Associate Professor at the Department of Psychology (University of the Balearic Islands, UIB). After obtaining his psychologist degree in 1988, he spent a formative period as a fellow research at the University of Bologna (Italy). Afterwards, he moved to the Autonomous Univesity of Barcelona. He received his Ph.D. from the UIB (2001). His dissertation was awarded with special distinction by the University of the Balearic Islands and with a First Research Award by the City Council of Barcelona.

He has published extensively in national and international journals with ISI impact factor (Thomson and Reuters), gaining recognition for twenty-four years of international-quality research, i.e., four periods of 6 years on research work (sexenios) recognized by the national committee for the assessment of the research action (CNEAI).

He has written several books and a number of chapters related with the topics of visual attention, perception, motivation and emotion and neuroscience, and has been coeditor of a handbook on the study of attention and perception (Alianza Editorial, 1999).

Dr. Rosselló-Mir is a member of the staff of the Human Evolution and Cognition Group (http://www.evocog.org/) (UIB-CSIC) since 2003. Nowadays, his research interests focus on the human affective processing and their influence on higher order cognition. Particularly, he is actively participating in several projects dealing with the effects of affective priming (conscious and nonconscious) on moral judgments, aesthetic preferences and decision making. He is also interested in the applied aspects of implicit measures and in the effects of emotional factors on cognitive performance and attitudes (human factors, affective ergonomics, branding).

Research Topics: Experimental Psychology, Social Cognition, Experimental Aesthetics, Moral Judgment, Emotion, Motivation, Affective priming, Implicit measures, Visual Attention, Road Safety (Human Factors), Branding, Decision Making, Consumer Behaviour.

Academia

Evocog Group

Researchgate

Googlescholar citations