Manuel G. Bedia

Què tenen en comú ciutats, cèl·lules, ecosistemes, Internet, economia, la capacitat del llenguatge, el cervell i les diferents societats? Com poden grups d’organismes coordinar-se de tal manera que sobreviuen com a grup, emperò sense la necessitat d’un líder?

Des de fa més d’una dècada la meva recerca i la meva activitat acadèmica se centra en entendre els mecanismes, l’organització i els principis adaptatius i organitzadors tant en sistemes artificials com en sistemes naturals, i aleshores fer servir aquest coneixement en el disseny d’aplicacions intel·ligents, tot ampliant el seu ús i rang d’operativitat.

Per bé que la cultura popular defineix el mot “complexe” com a sinònim de “difícil”, en ciència els seu ús és més proper a l’arrel llatina: plexus significa entrelligat. Aleshores, els sistemes complexos no poden ésser entesos bo i analitzant el comportament dels elements que els constitueixen, sinó observant les maneres en què aquests interactúen.

Sóc físic i investigador del departament d’Informàtica i Enginyeria de Sistemes de la Universitat de Saragossa.

Podeu trobar més informació sobre mi aquí.

Les meves publicacions poden trobar-se aquí.

What do have in common cities, cells, ecosystems, Internet, economy, the language capacity, the brain and the different societies? How do groups of organisms coordinate in order to survive as a group, though without the necessity of a leader?

Since more than a decade my research and academic activity is focused in understanding the mechanims, organization and adaptive principles in both artificial and natural systems, and then using this knowledge in the design of intelligent applications, broadening their ambit and range of operativity.

Although popular knowledge defines the word “complex” as a synonym of “difficult”, in science its use is more tied to the latin root: plexus means intertwined. Thus, complex systems cannot be understood analyzing the behavior of elements that constitute them, but looking at the ways these elements interact.

I’m physicist and a senior researcher at the Dept. of Informatics and Systems Engineering of the Universidad de Zaragoza.

More information about me can be found here.

My publications can be browsed here.